titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.06.14.  | Névnap: Vazul   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Beledi Egyesített Szociális Központ intézményve

Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa
                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Beledi Egyesített Szociális Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2020. szeptember 1-től 2025.augusztus 31-ig-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vörösmarty utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 
 
                       
Pályázati feltételek:
 • Főiskola, a 15/1998. (Iv.30.) NM rendelet 2. melléklet I. Alapellátások 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • szociális szakvizsga megléte, vagy arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a megbízást követő két éven belül azt megszerzi, vagy jogszabály alapján szakvizsga alóli mentesülés
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem és a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • felsőfokú képesítés
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • intézmények vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 • nyilatkozat arról hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson
 • szakmai gyakorlat igazolása
 • nyilatkozat arról, hogy vele szemben a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn
 • a szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy nyilatkozat, hogy a megbízás esetén két éven belül megszerzi azt, vagy a mentesség igazolására vonatkozó okirat
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését a jogviszony létesítése esetén
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Major Jenő nyújt, a 96/594-170 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1551/2020 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Major Jenő Társulási Tanács Elnöke, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A pályáztató minősíti a pályázó: szakmai koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét. A pályázatot nyomtatott formában, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.beled.hu
 • Rábaközi Press
 • Rábaközi Magazin
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 10.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.