titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.25.  | Névnap: Kristóf   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Beledi Egyesített Szociális Központ

BELEDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS KÖZPONT 9343 BELED, VÖRÖSMARTY UTCA 1.

Intézmény Fenntartó:
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 9343 Beled, Vörösmarty u.1.
 
A társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács, elnöke: Major Jenő
 
Az intézmény 1 telephelyet működtet Szany településen Családi bölcsőde
 
Az intézmény Beled központtal működik.
    
                                            
                                               intézményvezető                                                             intézmény vezető helyettes
                                                  Rácz Árpádné                                                                            Ujj Cecília      
                                                0620/9249770                                                                         0620/4150233
                                             e-mail: beszkbeled@gmail.com


Alapelvek
 
Célunk olyan szakmai tevékenység, minőségi munkavégzés, szolgáltatás nyújtása, hogy a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális állapota javuljon, a társadalomba való integrációjuk megtörténjen, önmegvalósítási, társas, szociális, érdekérvényesítő készségeik fejlődjenek. Ezen cél elérése érdekében folyamatosan erősítjük kapcsolatrendszerünket, működtetjük jelzőrendszerünket, igyekszünk a szociális hálót kiterjeszteni, tájékoztatni az embereket az intézmény küldetéséről. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a társadalom hátrányos helyzetű csoportjai – gyermekek, idősek, etnikai kisebbség, fogyatékosok, nők- életminőségén, életvitelén, szociális helyzetén javítsunk.
 
Az intézmény hangsúlyt helyez az egyszemélyes szolgáltatók bevonására, az önkormányzatok által fenntartott szociális ellátások beintegrálására intézményi, társulási keretek közé. Ezzel minőségibb munkavégzésre, gazdaságosabb fenntartásra, párhuzamok megszűntetésére nyílik lehetőség. Ezen elképzelés keretében az intézmény mára 26 települést vont be a különböző szociális és gyermekjóléti ellátásokba.  Az intézmény nagy hangsúlyt helyez az információ megfelelő áramlására, lehetőségek másik félhez történő eljuttatására. Mivel településeink zöme kis lakosságszámú ezért ennek különösen nagy jelentősége van. Ezért az információs szolgáltatás kialakításával a hatékony eszközzel rendelkezne az intézmény ahhoz, hogy a társult települések lakosai naprakészek, információval ellátottak legyenek. Kiemelt hangsúlyt kell arra fordítani, hogy a településeinken élő emberek hozzájussanak azokhoz az információkhoz, melyek életminőségüket, helyzetüket pozitívan befolyásolják.
 
Az intézmény folyamatosan figyelmet fordít a jelentkező szükségletek megfelelő lereagálására. Ilyen szükséglet mutatkozik a fogyatékkal, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülő megsegítésében. A tanulási magatartási problémákkal, fogyatékossággal együtt élő gyermeket nevelő szülő támogatása, az Őt megillető eszközök felkutatása, informálása, képzése lehetőséget biztosít arra, hogy gyermeke fejlesztése, fejlődése megfelelő irányba mozduljon el.
 
Az intézmény által működtetett ellátások, szolgáltatások integráltan, egymásra épülve, együttműködve, a kitűzött cél elérése érdekében végzik feladataikat. Az összehangolt működés feltételezi azt, hogy a szociális háló mindenkire, mindenre kiterjed.


Szervezeti egységek és szakmai vezetők

1./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gálos Szabina – szakmai egység vezető
 
2./ Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás
Nagy Klaudia – szakmai egység vezető (inaktív)
 
Princzes Mónika – megbízott szakmai egység vezető
0620/4175550
e-mail: beled.gondozas@gmail.com
 
3./ Közösségi pszichiátriai ellátás
Rácz Árpádné
20/9249770
 
4./ Családi bölcsőde Szany
Rácz Árpádné
20/9249770
 


Intézményünk a következő szolgáltatásokat nyújtja – a szolgáltatás          neve alatt felsorolt településeken

 
 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
BÁGYOGSZOVÁT, BELED, BODONHELY, BOGYOSZLÓ, DÉNESFA, DÖR, EDVE, EGYED, PÁSZTORI, POTYOND, RÁBACSANAK, RÁBAKECÖL, RÁBAPORDÁNY, RÁBASZENTANDRÁS, RÉPCESZEMERE, SOBOR, SZANY, SZILSÁRKÁNY, VÁSÁROSFALU

                                                                          

Az ellátottak köre a működési területen élő 0-17 éves korú gyermekek, fiatalok és azok családjai, valamint a 18 év felettiek.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, ill. szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
Elősegíti az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került egyének, családok, csoportok és közösségek életvezetési képességének megőrzése vagy helyreállítása; a felmerülő krízishelyzetek megszüntetését.
Biztosítja a gyermekek érdekeinek védelmét, olyan személyes szociális szolgáltatás révén, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki, egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, ill. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az általános segítő szolgáltatás keretében, a megelőző tevékenységek körében, valamint a gyermekek veszélyezettségének megelőzése, és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében - intenzív együttműködés révén, a szociális munka eszközeinek felhasználásával elősegíti a családban jelentkező krízisek, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását.
 
Családsegítők
 
Gálos Szabina                                                      Kajtár – Sáfrány Lívia
 
 
 
A gyermekvédelem négy szakmai szinten működik:
  • Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (települési szinten)
  • Család-és Gyermekjóléti Központ (járási szinten)
  • Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosiés megyei kormányhivatal (megyei szint): jelzőrendszer jogszbályban meghatározott működésének elősegítése
  • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (országos szint): jelzőrendszer hatékony működésének országos szakmai támogatása, fejlesztése, képzések megszervezése…
 

Létrehozták és működtetik a „GYERMEKVÉDŐ HÍVÓSZÁMOT”: 06 80 212021 - más néven ZÖLD SZÁM, amely a veszélyeztetettség jelzésének egyszerű és gyors lehetőségét biztosítja.

 
Ingyenesen hívható 24 órás, telefonos szolgáltatás, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet működteti. A 06 80 212021 telefonszám a nap 24 órájában ingyenesen  hívható.
              

2017-ben bevezetésre került a „Szociális diagnózis” elkészítés.

A család- és gyermekjóléti központ elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist, a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján. A központ a szociális diagnózis elkészítésébe bevonhatja a nem járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket.

Bevezették a „Vörös kód” jelzést a hajléktalan ellátásban

A vörös kód egy speciális figyelmeztetés, melynek célja, hogy kritikus időjárási helyzetben felhívja a szociális ellátórendszer figyelmét, hogy a segítő tevékenység egyik legfőbb feladata közé tartozik az élet védelme. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „vörös kód” figyelmeztetést ad ki különösen a -10°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan 27°C feletti napi középhőmérséklet, valamint a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzése ideje alatt, az élet és testi épséget veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtétele céljából. A bentlakásos intézmények ellátási formájuktól, ellátási területüktől és férőhelyszámuktól függetlenül kötelesek az intézménybe érkező hajléktalan személynek élete és testi épsége megóvásához szükséges mértékben a pihenés, télen a melegedés lehetőségét biztosítani. A befogadás kizárólag a diszpécser szolgálaton keresztül, annak jelzésére történik.
 

Eljárásrend a kihűlés veszélyének megelőzésére

A kihűléses halálesetek megelőzésére az eljárásrend előírja, hogy az egészségügyi ellátást végző személynek rögzítenie kell a hypotermia (kihűlés) T68H0 kódját az egészségügyi dokumentációban továbbá az alábbi környezeti tényezőket:
  • a beteg egészségügyi ellátását megelőzően fűtetlen lakásban volt,
  • a beteg lakásában egyértelmű jelek mutatják, hogy lakásának fűtésével probléma van (nincs tüzelőanyag vagy a beteg általános állapota,krónikus betegségei felvetik annak lehetőségét, hogy megfelelő mennyiségű tüzelőanyag mellett sem képes a fűtést megoldani és ebben rendszeres segítsége nincs),
  • a beteg egészségügyi ellátást megelőzően közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben, alacsony hőmérsékleten tartózkodott huzamosabb ideig
 
Amennyiben a beteg további ellátásra nem szorul az első észlelő kötelessége haladéktalanul értesíteni az illetékes család- és gyermekjóléti központot. A fekvőbeteg intézeti ellátás során annak érdekében, hogy a beteg esetében ne fordulhasson elő ismételten kihűlés, 24 órán belüli sürgősségi ellátás esetében a beteg felvételét követően azonnal, fekvőbeteg ellátás esetén a kórházi elbocsátást 3 nappal megelőzően a kórház által kijelölt szociális munkás értesíti a területileg illetékes család- és gyermekjóléti központot.
 
Családi bölcsőde
BELED, RÁBASEBES, RÁBASZENTANDRÁS, SOBOR, SZANY, SZILSÁRKÁNY
                                                                    
A kisgyermek nevelése a család joga és kötelessége. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és azokat erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében. Mindezek értelmében a szülők számára lehetővé tesszük a tevékeny bekapcsolódást a szolgáltató életbe
A bölcsőde a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést.
 

Házi segítségnyújtás

BÁGYOGSZOVÁT, BELED, BOGYOSZLÓ, CIRÁK, DÉNESFA, DÖR, EDVE, EGYED, GYÓRÓ, PÁLI, PÁSZTORI, POTYOND, RÁBACSANAK, RÁBAPORDÁNY, RÁBASEBES, RÁBASZENTANDRÁS, RÉPCESZEMERE, SOBOR, SZANY, SZILSÁRKÁNY, VADOSFA, VÁG, VÁSÁROSFALU, ZSEBEHÁZA
                                                                     
A házi segítségnyújtás során, a házi gondozó segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Az igénybe vevő lakásán, saját lakókörnyezetében, önálló életvitelének fenntartásával biztosítja a gondozást az ellátott szükségleteinek megfelelően.

Szociális gondozók
Egyházi Istvánné, Schroff Tünde Hajnal, Péczkáné Kaltanecker Mária, Szeibert Mária, Koloszár Ferencné, Horváthné Barabás Beatrix, Bognár Éva Renáta, Dancs Magdolna, Kovácsné Slud Henrietta, Kő Attiláné, Krániczné Patyi Veronika, Stróberné Nagy Teodóra Ilona

Közösségi pszichiátriai ellátás


BÁGYOGSZOVÁT, BELED, BOGYOSZLÓ, CIRÁK, DÉNESFA, EDVE, EGYED, GYÓRÓ, PÁLI, PÁSZTORI, POTYOND, RÁBACSANAK, RÁBAKECÖL, RÁBAPORDÁNY, RÁBASEBES, RÁBASZENTANDRÁS, RÉPCESZEMERE, SOBOR, SZANY, SZILSÁRKÁNY, VÁG, VÁSÁROSFALU, ZSEBEHÁZA
                                                                                 
Ez a komplex gondozási forma biztosítja az ellátási területen élő pszichiátriai- és szenvedélybetegségben szenvedők részére, hogy segítséget kapjanak ahhoz, hogy családjaikban, lakókörnyezetükben maradhassanak, hogy minél teljesebb, konfliktus mentesebb életet élhessenek.
 
Közösségi pszichiátriai gondozók
 
Orbánné Horváth Nikoletta                                                                Kovácsovicsné Katona Beáta
 

Szociális étkeztetés

BÁGYOGSZOVÁT, BELED, BOGYOSZLÓ, CIRÁK, DÉNESFA, DÖR, EDVE, GYÓRÓ, PÁSZTORI, POTYOND, RÁBAKECÖL, RÁBAPORDÁNY, RÉPCESZEMERE, SZILSÁRKÁNY, VÁG, VÁSÁROSFALU, ZSEBEHÁZA (Feladatellátási szerződéssel: BODONHELY)
                                                                          
 
A rászorulók részére személyes gondoskodást nyújtó alapellátás. A megélhetési gondok enyhítése, egyszeri meleg ebéd biztosítása az arra rászorulók részére.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étellel való ellátásáról való gondoskodás, akik önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel ezt nem képesek biztosítani koruk, állapotuk, jövedelmi viszonyaik miatt.
 
További munkatársak:
Halász – Horváth Anett/gazdasági ügyintéző
Nagy Róbertné/takarítónő